Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E. Orzeszkowej w Mysłowicach

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E. Orzeszkowej w Mysłowicachwraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje zakończone 05-01-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

RAPORT Z KONSULTACJI
Cel konsultacji
Do konsultacji społecznych przedstawiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i Elizy Orzeszkowej w Mysłowicach.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami było zebranie uwag do projektu ww. planu miejscowego.
Przebieg konsultacji
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowiska wyłożony był do publicznego wglądu w terminie od 22 listopada 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl i www.planowanie.myslowice.pl .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbyła się w dnia 11 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Mysłowice. W trakcie całej procedury można było składać uwagi do projektu planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.
Wyniki konsultacji
W trakcie przeprowadzenia procedury konsultacji:
- wpłynęło 20 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i Elizy Orzeszkowej w Mysłowicach.
Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu wraz z rozstrzygnięciem Prezydenta znajduje się pod linkiem: http://old.bip.myslowice.pl/data/other/wykaz_uwag_zgloszonych_do_projektu_mpzp.pdf

Więcej na stronie:  http://old.bip.myslowice.pl/data/other/wykaz_uwag_zgloszonych_do_projektu_mpzp.pdf

  Raport końcowy - inne

inne:


Procedura - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Etap konsultacji zakończony: 05-01-2024

Podsumowanie etapu harmonogramu typu inne

Podsumowanie dla tego etapu konsultacji nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E. Orzeszkowej w Mysłowicach

Szczegółowy opis konsultacji

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice pokój 107, w godzinach pracy urzędu oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mysłowice na stronie internetowej: www.bip.myslowice.pl oraz na stronie: www.planowanie.myslowice.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godz. 16:30 w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta Mysłowice (ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice).
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej na druku AP-17 na adres: Prezydent Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@um.myslowice.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Bożena Zając

Termin konsultacji

21-11-2023 - 05-01-2024

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

06-01-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 21-11-2023
21-11-2023

Inne

Tytuł
Procedura - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Termin
21-11-2023 - 05-01-2024
Koniec konsultacji: 05-01-2024

Aktywność uczestników

 

  Inne Zobacz raport

Procedura - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 381 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Procedura - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Brak załączników

Do góry